എഴുത്തുകാരൻ ഗിന്നസ് സത്താർ ആദൂറിന്റെ ഹൈക്കു കഥകളുടെ കുഞ്ഞുപുസ്തകം കേരള നിയമസഭ സ്‌പീക്കർ ശ്രീ.എ.എൻ.ഷംസീർ അവർകൾക്ക് പ്രേം നസീർ സുഹൃത് സമിതി പ്രസിഡന്റ്‌ പനച്ചമൂട് ഷാജഹാൻ നൽകുന്നു

0

കഥാകൃത്തും നോവലിസ്റ്റും ആയ എഴുത്തുകാരൻ ഗിന്നസ് സത്താർ ആദൂറിന്റെ ഹൈക്കു കഥകളുടെ കുഞ്ഞുപുസ്തകം കേരള നിയമസഭ സ്‌പീക്കർ ശ്രീ.എ.എൻ.ഷംസീർ അവർകൾക്ക് പ്രേം നസീർ സുഹൃത് സമിതി പ്രസിഡന്റ്‌ പനച്ചമൂട് ഷാജഹാൻ നൽകുന്നു. അഡ്വ :റോഷൻ പനച്ചമൂട്ടിൽ (കോന്നി )സമീപം

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.