ഷംനാദും ഷഹാനയും തമ്മിലുള്ള വിവാഹം തിരുവനന്തപുരം പുതുക്കാട്ടിൽ കല്യാണമണ്ഡപത്തിൽ വച്ച് 23 10 2023ൽ നടക്കും

0

ഷംനാദും ഷഹാനയും തമ്മിലുള്ള വിവാഹം തിരുവനന്തപുരം പുതുക്കാട്ടിൽ കല്യാണമണ്ഡപത്തിൽ വച്ച് 23 10 2023.ൽ നടക്കും പൂന്തുറ മാണിക്യം വിളാകത്ത് താമസം ഷാഹുൽഹമീദിന്റെ മകൻ ഷംനാദും ആലുകാട് പനമൂട് വീട്ടിൽ ഷംല ബീവിയുടെ മകൾ ഷഹാനയും തമ്മിലുള്ള വിവാഹം 23 10 2023 തിങ്കൾ പുതുക്കാട്ടിൽ കല്യാണ മണ്ഡപത്തിൽ വച്ച്

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.