ഡോ. വി ജയപാലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സൗജന്യ ജീവിതശൈലീരോഗങ്ങളുടെ നിർണയവും ഇസിജി, രക്ത പരിശോധനകൾ തുടങ്ങിയവ പൂർണമായും സൗജന്യമായി ലഭിക്കുന്നതാണ്

0

ലോക ഹൃദയ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ചു സെപ്റ്റംബർ 29 നു ഹൃദയാലയ ഹാർട്ട് ഫൗണ്ടേഷനും, ജനറ്റിക്ക, സെന്റർ ഫോർ അഡ്വാൻസ്ഡ് ജനറ്റിക് സ്റ്റഡീസും, സംയുക്ത ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ലോക ഹൃദയ ദിനം പേട്ട SNDP ഹാളിൽ വച്ച് രാവിലെ 8 മണിക്ക് ആചരിക്കുന്നു. ഡോ.പി.ജി മുരളീധരന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ബഹുമാനപെട്ട ഡോ.എലിസബത്ത് ഷേർലി ഉത്ഘാടനം പരിപാടിയിൽ ആരോഗ്യ പ്രമുഖർ നിർവഹിക്കുന്നു.

പ്രസ്തുത രംഗത്തെയും രംഗത്തെയും മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പും പങ്കെടുക്കുന്നു. തദവസരത്തിൽ സീനിയർ കാർഡിയോളജിസ്റ് ഡോ. വി ജയപാലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സൗജന്യ ജീവിതശൈലീരോഗങ്ങളുടെ നിർണയവും ഇസിജി, രക്ത പരിശോധനകൾ തുടങ്ങിയവ പൂർണമായും സൗജന്യമായി ലഭിക്കുന്നതാണ്. കൂടാതെ പരിപാടികളും ഹൃദ്രോഗ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഈ സാംസ്കാരിക നിയന്ത്രണത്തെക്കുറിച്ച് വിദ്യാഭ്യാസ അവസരം പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ എല്ലാവരോടും അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.

ഡോക്ടർ ജയ്പാൽ ആരോഗ്യ വൈദ്യശാസ്ത്ര രംഗത്തെ തന്റെ ചികിത്സാ നേട്ടങ്ങൾ സമൂഹത്തിന് ഉപകരിക്കുന്ന തരത്തിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഡോക്ടർ ജീപാൽ

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.