ദി പീപ്പിൾ ന്യൂസിന്റെ ഒരായിരം ഓണാശംസകൾ

0

ദി പീപ്പിൾ ന്യൂസിന്റെ ഒരായിരം ഓണാശംസകൾ മാവേലി നാട് വാണീടും കാലം മാനുഷരെല്ലാരുമൊന്നുപോലെ കള്ളവുമില്ല ചതിയുമില്ല എള്ളോളമില്ല പൊളിവചനം സമ്പൽസമൃദ്ധിയുടെയും ഐശ്വര്യത്തിന്റയും പ്രതീകമായ കേരളീയരായ ലോകമെങ്ങും വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന മലയാളി സഹോദരങ്ങൾക്ക് ഒരായിരം ആശംസകൾ മാനുഷികമൂല്യങ്ങൾക്ക് വില കൽപ്പിക്കുന്ന മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനായി കാണുന്ന നല്ലൊരു നാളേക്ക് വേണ്ടി ഒരുമിച്ച് മുന്നേറാം

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.