നിറമുള്ള ലോകത്തെ നിറവുള്ള കുട്ടികൾ

0


നമ്മുടെ രക്ഷിതാക്കൾക്കും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും വിജയിക്കുവാനുള്ള വഴികൾ 🥰
എങ്ങനെ പഠിക്കാം, പഠിച്ചതൊക്കെ എങ്ങനെ ഓർമ്മയിൽ നിർത്താം
അറിവിന്റെ താക്കോൽ, ഉയർച്ചയുടെ പടവുകൾ
വിജയത്തിന്റെ വഴികളിൽ വേഗത്തിൽ കുതിക്കാം
വിജയത്തിലേക്കുള്ള കുറുക്കു വഴികളല്ല ,
എളുപ്പം വിജയത്തിലെത്താനുള്ള ശെരിയായ മാർഗ്ഗങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പകർന്നു.


🗓️ Date: 08 /11/ 2020

⏰ സമയം: 11.00 AM IST*

🖇 ലിങ്ക്
:https://zoom.us/j/7030009000?pwd=ZmNhaVlEdWt1K2RrVEhyMjgyV1EzUT09

🆔️ മീറ്റിംഗ് ഐഡി :
🔑 പാസ്‌വേഡ് .70 3000 9000
Password. 123456
……………………………….
ഉദ്ഘാടനം : Dr .T.N .Jagadeesh Kumar
Professor(Retd.)
Kerala Agricultural University

Speaker of the day Jc JFM.V Bharath Das*

Topic.. Will to Win

ചീഫ് ഗസ്റ്റ് : JCI SEN ANISH C MATHEW
NATIONAL PRESIDENT

അധ്യക്ഷൻ:
ഇമാം ഷംസുദ്ദീൻ ഖാസിമി
പ്രസിഡന്റ്, JCI ഫമിലിയ പാളയം,
Life Coach & CEO ഫമിലിയ എടുക്കേറ്റർസ്.

You all are cordially invited.
Program Director
Hazeena.Shereef

More queries: 70 3000 9000

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.