വിരുന്നൊരുക്കി എസ് എഞ്ചിനിംഗ് കോളജിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ

0തിരുവല്ലം : എൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ സിവിൽ ഡിപാർട്ട്മെന്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പൊതി വീണ പരിപാടി സംടിവിച്ചകാൻ വിദ്യാർത്ഥികൾ തിരുവനന്തപുരം റീജിയണൽ കാൻസർ സെന്ററിൽ (ആർ.സി സി) 13 വെള്ളിയാഴ്ച
ഉച്ചയോടെയാണ്
“നിറവ്” എന്ന വരൽ പൊതിച്ചോറ് വിണം
നടത്തിയത്

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.