ഊട്ടി നീലഗിരി മേഖലയിൽ മഴയിൽ വൻനാശനഷ്ടങ്ങൽ

0

ഊട്ടി നീലഗിരി മേഖലയിൽ തുടർച്ചയായി പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മഴ യിൽ വൻ റോഡുകൾതകർന്ന് വളരെ നാശനഷ്ടങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആൾനാശവും നിരവധി ഭവനങ്ങൾക്കും വാഹനങ്ങൾക്കും.

നീലഗിരിയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി ഡിജിലാൽ

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.