കേരള കൗൺസിലർസ് ആൻഡ് ട്രൈനെർസ് ട്രേഡ് യൂണിയൻ ( KCTTU)ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ 2022-25 വർഷത്തേക്കുള്ള ഭാരവാഹികളെ തിരഞ്ഞെടുത്തു

0

ട്രിവാൻഡ്രം : കേരള കൗൺസിലർസ് ആൻഡ് ട്രൈനെർസ് ട്രേഡ് യൂണിയൻ ( KCTTU)ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ 2022-25 വർഷത്തേക്കുള്ള ഭാരവാഹികളെ തിരഞ്ഞെടുത്തു.

ഭാരവാഹികൾ :

ലക്ഷ്‌മി ജി കുമാർ (ജില്ലപ്രസിഡന്റ്‌ )
ഹസീന ഷെരീഫ്
( ജില്ല ജനറൽ സെക്രട്ടറി )

സജി സരസ്
സ്റ്റേറ്റ് കമ്മിറ്റീ മെമ്പർ

ഷീജ റാം
ട്രഷറർ

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.