മാസ്സം 75 രൂപയില്‍ 336 ദിവസ്സത്തെ വാലിഡിറ്റി ജിയോ പ്ലാനുകള്‍ ഇതാ

0

അത്തരത്തില്‍ ഇപ്പോള്‍ ലഭിക്കുന്ന രണ്ടു പ്ലാനുകള്‍ നോക്കാം .ആദ്യമായി 336 ദിവസ്സത്തെ വാലിഡിറ്റിയില്‍ ലഭിക്കുന്ന പ്ലാനുകള്‍ നോക്കാം .899 രൂപയുടെ റീച്ചാര്‍ജുകളില്‍ ജിയോ ഫോണ്‍ ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അണ്‍ലിമിറ്റഡ് വോയ്‌സ് കോളിംഗ് കൂടാതെ 2 ജിബിയുടെ ഡാറ്റയാണ് .ഡാറ്റ വാലിഡിറ്റി 28 ദിവസ്സത്തേക്കാണ് എങ്കില്‍ ഈ ഓഫറുകള്‍ക്ക് 336 ദിവസ്സത്തെ വാലിഡിറ്റിയാണ് ലഭിക്കുന്നത് .മാസം ഏകദേശം 75 രൂപയ്ക്കു അടുത്താണ് ഇതിനു വരുന്നത് .

ജിയോയുടെ മറ്റു പ്രീപെയ്ഡ് പ്ലാനുകള്‍

199 രൂപയുടെ പ്ലാനുകളില്‍ ജിയോ ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ദിവസ്സേന 1.5ജിബിയുടെ ഡാറ്റയാണ് .കൂടാതെ അണ്‍ലിമിറ്റഡ് വോയ്‌സ് കോളിംഗ് ലഭിക്കുന്നതാണ് .23 ദിവസ്സത്തെ വാലിഡിറ്റിയില്‍ ആണ് ഈ പ്ലാനുകള്‍ ഇപ്പോള്‍ ലഭിക്കുന്നത് .അടുത്തതായി 239 രൂപയുടെ പ്ലാനുകള്‍ ആണ് .ഈ പ്ലാനുകളില്‍ ജിയോ ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ദിവസ്സേന 1.5ജിബിയുടെ ഡാറ്റയാണ് .കൂടാതെ അണ്‍ലിമിറ്റഡ് വോയ്‌സ് കോളിംഗ് ലഭിക്കുന്നതാണ്.28 ദിവസ്സത്തെ വാലിഡിറ്റിയില്‍ ആണ് ഈ പ്ലാനുകള്‍ ഇപ്പോള്‍ ലഭിക്കുന്നത്. അടുത്തതായി ലഭിക്കുന്നത് 479 രൂപയുടെ പ്ലാനുകള്‍ ആണ് .479 രൂപയുടെ പ്ലാനുകളില്‍ ജിയോ ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ദിവസ്സേന 1.5ജിബിയുടെ ഡാറ്റയാണ് .കൂടാതെ അണ്‍ലിമിറ്റഡ് വോയ്‌സ് കോളിംഗ് ലഭിക്കുന്നതാണ് .56 ദിവസ്സത്തെ വാലിഡിറ്റിയില്‍ ആണ് ഈ പ്ലാനുകള്‍ ഇപ്പോള്‍ ലഭിക്കുന്നത് .അതുപോലെ തന്നെ 666 രൂപയുടെ പ്ലാനുകളും ലഭിക്കുന്നുണ്ട് .ഈ പ്ലാനുകളില്‍ 1.5ജിബിയുടെ ഡാറ്റ ദിവസ്സവും കൂടാതെ അണ്‍ലിമിറ്റഡ് കോളുകളും 84 ദിവസത്തേക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് .ജിയോയുടെ ഒഫീഷ്യല്‍ വെബ് സൈറ്റ് വഴിയും കൂടാതെ മൈ ജിയോ ആപ്ലികേഷനുകള്‍ വഴിയും റീച്ചാര്‍ജ്ജ്‌ ചെയ്യാവുന്നതാണ് .

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.