സംസ്ഥാനത്ത് ഇതാദ്യമായി പെട്രോള് വില 90 രൂപ കടന്നു

0

ഡീസലിന് 36 പൈസയും പെട്രോളിന് 29 പൈസയും കൂട്ടിയതോടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് പെട്രോളിന് 90 രൂപ 9 പൈസയായി.കൊച്ചിയില് പെട്രോളിന് 88 രൂപ 30 പൈസയും ഡീസലിന് 82 രൂപ 66 പൈസയുമായി. കോഴിക്കോട്ട് പെട്രോളിന് 88.60 രൂപയും ഡീസലിന് 82.97യുമായിഈ മാസം തുടര്ച്ചയായ അഞ്ചാംദിവസമാണ് വില കൂട്ടുന്നത്.ജൂണ് 25നാണ് പെട്രോള് വില ലീറ്ററിന് 80 രൂപ കടന്നത്.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.