ദേശീയ മലയാളവേദി സംഘടിപ്പിച്ച വായന ദിന പരിപാടി പെരുമ്പാ So ശ്രീധരൻ കവയത്രി ഡോ മാളവികക്ക് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പരിഭാഷനൽക്കുന്നു

0

ദേശീയ മലയാളവേദി സംഘടിപ്പിച്ച വായന ദിന പരിപാടി പെരുമ്പാ So ശ്രീധരൻ കവയത്രി
ഡോ മാളവികക്ക് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പരിഭാഷനൽക്കുന്നു

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.