സ്കൂൾ തുറക്കാൻ ദിവസങ്ങൾ മാത്രം ശേഷിക്കേ സ്കൂൾ വിപണി ഉഷാർ

0

തിരുവനന്തപുരം ബേക്കറി ജങ്ഷനിൽ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യക്ക് എതിർ വശത്തുള്ള ശ്രീധന്യ ബിൽഡിംഗിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പോലീസ് സഹകരണ സംഘത്തിൽ ആണ് വൻ തിരക്ക് അനുഭവപെടുന്നത്.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.