ഡോക്ടർ സഹദുള്ള ഒരുക്കിയ ഇഫ്താർ സംഗമം ചെറിയവനെന്നോ വലിയവനെന്നോ വകഫെതമെല്ലാതെ എല്ലാ മേഖലയിൽ പെട്ടവരെയും കൊണ്ട് ശ്രദ്ധേയമായി

0

കിംസ് ഹെൽത്ത് സെൻററിന്‍റെ പേരിൽ ഡോക്ടർ സഹദുള്ള ഒരുക്കിയ ഇഫ്താർ സംഗമം ചെറിയവനെന്നോ വലിയവനെന്നോ വകഫെതമെല്ലാതെ എല്ലാ മേഖലയിൽ പെട്ടവരെയും കൊണ്ട് ശ്രദ്ധേയമായി

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.