𝘈𝘭𝘭 𝘐𝘯𝘥𝘪𝘢 𝘔𝘦𝘥𝘪𝘢 𝘈𝘴𝘴𝘰𝘤𝘪𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯 (𝘈𝘪𝘔𝘈) തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ്‌ ആയി തെരെഞ്ഞെടുത്ത Dr. എ. കെ. മീരാ സാഹിബ്‌

0

𝘈𝘭𝘭 𝘐𝘯𝘥𝘪𝘢 𝘔𝘦𝘥𝘪𝘢 𝘈𝘴𝘴𝘰𝘤𝘪𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯 (𝘈𝘪𝘔𝘈) തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ്‌ ആയി തെരെഞ്ഞെടുത്ത Dr. എ. കെ. മീരാ സാഹിബ്‌. ജീവൻ ടീവി അഡ്വൈസറി ബോർഡ്‌ മെമ്പർ കൂടിയാണ്.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.