കേരളത്തില്‍ പഠനത്തിന്റെയുംനവീകരണത്തിന്റെയുംസഹകരണത്തിന്റെയും ഒരു ദശാബ്ദം: മെഴ്സിഡസ്‌ബെന്‍സുംGECBH-ഉം ADAMകോഴ്‌സിന്റെ10വര്‍ഷം ആഘോഷിക്കുന്നു

0

തിരുവനന്തപുരം:ഇന്ത്യയിലെഏറ്റവുംഅഭിലഷണീയമായആഡംബരകാര്‍നിര്‍മാതാക്കളായമെഴ്‌സിഡസ്‌ബെന്‍സ്ഇന്ത്യകേരളത്തിലെപ്രമുഖഎഞ്ചിനീയറിംഗ്‌കോളേജായഗവണ്‍മെന്റ്എഞ്ചിനീയറിംഗ്‌കോളേജ്ബാര്‍ട്ടണ്‍ ഹില്ലുമായി (GECBH) സഹകരിച്ച്അഡ്വാന്‍സ്ഡ്ഡിപ്ലോമ ഇന്‍ ഓട്ടോമോട്ടീവ്‌മെക്കട്രോണിക്‌സ് (ADAM) കോഴ്‌സിലൂടെഒരുദശാബ്ദംപിന്നിടുന്നു. നൈപുണ്യമുള്ളതൊഴിലാളികളെപരിപോഷിപ്പിക്കുന്നതിലുംഅവരെഭാവിയില്‍സജ്ജരാക്കുന്നതിലുംതൊഴിലവസരങ്ങള്‌സൃഷ്ടിക്കുന്നതിലുംകേരളത്തിലെസ്‌കില്ഇന്ത്യസംരംഭത്തിന്റെകാഴ്ചപ്പാടിന്‌സംഭാവനനല്കുന്നതിലുംമെഴ്‌സിഡസ്‌ബെന്‌സിന്റെയുംGECBH-ന്റെയുംആഴത്തിലുള്ളപ്രതിബദ്ധതയുംപൊതുകാഴ്ചപ്പാടും ഈ സുപ്രധാനനാഴികക്കല്ല്പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു. മെഴ്‌സിഡസ്‌ബെന്‌സ്ഇന്ത്യയുടെസാമൂഹികസംരംഭപദ്ധതിയുടെഭാഗമാണ്ADAMകോഴ്‌സ്.

ആഗോളവ്യവസായമാനദണ്ഡങ്ങള്‍ക്ക്തുല്യമായിഏറ്റവുംപുതിയഓട്ടോമോട്ടീവ്‌മെക്കട്രോണിക്‌സ്, അത്യാധുനികEVസാങ്കേതികവിദ്യകള്‍ എന്നിവയെക്കുറിച്ച്‌സമഗ്രമായധാരണനല്‍കുന്നതിനാണ്ADAMകോഴ്‌സ്തയ്യാറാക്കിയത്.2012ല്‍മെഴ്‌സിഡസ്‌ബെന്‌സ്ഇന്ത്യലിമിറ്റഡുംകേരളസര്‍ക്കാരുംതമ്മില്‍നടന്നധാരണാപത്രമാണ്ADAMകോഴ്‌സിന്അടിത്തറപാകിയത്. 2014-ല്‍ ADAM സെന്ററിന്റെതുടര്‍ന്നുള്ള ഉദ്ഘാടനം, സൈദ്ധാന്തിക അറിവും പ്രായോഗിക വ്യവസായ വൈദഗ്ധ്യവുംസംയോജിപ്പിച്ച് ഒരു പരിവര്‍ത്തന വ്യവസായ-അക്കാദമിക് വിദ്യാഭ്യാസ പങ്കാളിത്തത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചു.സര്‍ക്കാര്‍എഞ്ചിനീയറിംഗ്‌കോളേജ്ബാര്‍ട്ടണ്‍ഹില്ലുമായിസഹകരിച്ച്അഡ്വാന്‍സ്ഡ്ഡിപ്ലോമഇന്‍ഓട്ടോമോട്ടീവ്‌മെക്കട്രോണിക്‌സ് (ADAM) കോഴ്‌സ്‌നടത്തുന്നതില്‍അഭിമാനമുണ്ടെന്ന്‌മെഴ്‌സിഡസ്‌ബെന്‌സ്ഇന്ത്യമാനേജിംഗ്ഡയറക്ടറുംസിഇഒയുമായസന്തോഷ്അയ്യര്‍പറഞ്ഞു. മെക്കാട്രോണിക്‌സിലുംഓട്ടോമോട്ടീവ്എഞ്ചിനീയറിംഗിലുംസമാനതകളില്ലാത്തകഴിവുകളുള്ളഉയര്‍ന്നവൈദഗ്ധ്യമുള്ളപ്രൊഫഷണലുകളെസൃഷ്ടിച്ച്‌കേരളത്തിലെവ്യവസായ അക്കാദമിക്പങ്കാളിത്തത്തിന്റെമൂലക്കല്ലാണ്ADAMകോഴ്‌സ്. GECBH-ലെADAMകോഴ്‌സില്‍ വ്യവസായത്തിലെആദ്യത്തെEVമൊഡ്യൂള്‍ അടുത്തിടെഅവതരിപ്പിച്ചതോടെ, മെഴ്‌സിഡസ്-ബെന്‍സ്വിദ്യാര്‍ത്ഥികളെകൂടുതല്‍ വൈദഗ്ധ്യംവര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുകയുംഅവരെ ‘ഭാവിക്ക്തയ്യാറാകുകയും’ ചെയ്യുന്നു,അതേസമയംEVക്ക്ശക്തമായആവാസവ്യവസ്ഥസൃഷ്ടിക്കുന്നതിന്‌സംഭാവനനല്‍കുന്നു.ഗവേഷണത്തിലൂടെയുംനൂതനാശയങ്ങളിലൂടെയുംമികവുംപുരോഗതിയുംപിന്തുടരുന്നമെഴ്‌സിഡസ്‌ബെന്‌സിന്റെസംസ്‌കാരത്തെ ഈ 10 വര്ഷത്തെവിജയകരമായസഹകരണംആവര്‍ത്തിക്കുന്നു. ഓട്ടോമോട്ടീവ്വ്യവസായത്തിന്റെഭാവിക്കായിവിലപ്പെട്ടസംഭാവനനല്‍കുമ്പോള്‍, അവരുടെകരിയര്‍ അഭിലാഷങ്ങള്‍ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതിനുള്ളപരിവര്‍ത്തനയാത്രയുമായിവിദ്യാര്‍ത്ഥികളെപ്രാപ്തരാക്കുന്നപൊതുകാഴ്ചപ്പാട്ഞങ്ങള്‍ GECBH-മായിപങ്കിടുന്നു.ബാര്‍ട്ടണ്‍ ഹില്‍ ഗവണ്‍മെന്റ്എഞ്ചിനീയറിംഗ്‌കോളേജ്പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ ഡോ.ഷൈനിജിപറഞ്ഞു, ‘2014-ല്‍ ആരംഭിച്ചതുമുതല്‍, ഓട്ടോമൊബൈല്‍ വ്യവസായത്തില്‍ ഒരുകരിയര്‍ കെട്ടിപ്പടുക്കാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കിടയില്‍ ADAM കോഴ്സ്സമാനതകളില്ലാത്തവിജയംനേടി. നേരിട്ടുള്ള, പ്രായോഗികപരിശീലനഅനുഭവംഒരുഅനുഗ്രഹമാണെന്ന്‌തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, ഇത്അവരുടെപഠനംവര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുകമാത്രമല്ല, അവരുടെതൊഴില്‍ സാധ്യതകളെഗണ്യമായിഉയര്‍ത്തുകയുംചെയ്യുന്നു. ഓട്ടോമോട്ടീവ്എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെചലനാത്മകമേഖലയില്‍ മികവ്പുലര്‍ത്താന്‍ആവശ്യമായഅറിവുംനൈപുണ്യവുംഉപയോഗിച്ച്വിദ്യാര്‍ത്ഥികളെസജ്ജരാക്കിക്കൊണ്ട് ADAM കോഴ്‌സ്ഞങ്ങളുടെസ്ഥാപനത്തിനുള്ളില്‍ ഒരുപരിവര്‍ത്തനശക്തിയായിനിലകൊള്ളുന്നു. ഈ നാഴികക്കല്ല്ആഘോഷിക്കുമ്പോള്‍, മെഴ്‌സിഡസ്‌ബെന്‍സുമായുള്ളഞങ്ങളുടെസഹകരണശ്രമങ്ങളുടെതുടര്‍ച്ചഞങ്ങള്‍ ആകാംക്ഷയോടെപ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. വ്യവസായംപ്രതീക്ഷിക്കുന്നകഴിവുകള്‍ നല്‍കുന്നതിന്ഞങ്ങള്‍ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാണ്, ഞങ്ങളുടെവിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ നിരന്തരംവികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നഓട്ടോമോട്ടീവ്‌ലാന്‍ഡ്‌സ്‌കേപ്പിന്റെമുന്‍നിരയില്‍ തുടരുമെന്ന്ഉറപ്പാക്കുന്നു.GECBH-ADAM-ന്റെദശാബ്ദക്കാലപരിണാമംഭാവിയിലെനേതാക്കളെവളര്‍ത്തിയെടുക്കുന്നതിനുള്ളഅചഞ്ചലമായഅര്‍പ്പണബോധത്തെപ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നനാഴികക്കല്ലുകളാല്‍ അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. വിദഗ്ധപ്രൊഫഷണലുകളുടെആവശ്യത്തോട്പ്രതികരിച്ച്, ADAM കോഴ്‌സ് 2019-ല്‍ വാര്‍ഷികപ്രവേശനം 20 ല്‍ നിന്ന് 40 വിദ്യാര്‍ത്ഥികളായിവിപുലീകരിച്ചു, ഇത്പ്രതിവര്‍ഷംരണ്ട്ബാച്ചുകളുടെപരിശീലനംഅനുവദിച്ചു. തുടക്കംമുതല്‍,വിദ്യാഭ്യാസമികവിന്റെയുംനേട്ടങ്ങളുടെയുംപാരമ്പര്യംഉള്‍ക്കൊള്ളുന്ന 13 ബാച്ചുകളിലായി 215 വിദ്യാര്‍ത്ഥികളെവിജയകരമായിപൂര്‍ത്തിയാക്കി.മൂന്ന്പരിശീലനകാറുകള്‍, ഉയര്‍ന്നയോഗ്യതയുള്ളതുംപരിശീലനംലഭിച്ചതുമായമുഴുവന്‍ സമയADAMപരിശീലകര്‍, മികച്ചഇന്‍ഫ്രാസ്ട്രക്ചര്‍ എന്നിവഉപയോഗിച്ച്GECBH ADAMസെന്റര്‍ വേറിട്ടുനില്‍ക്കുന്നു. 60-70 അപേക്ഷകരില്‍ ഏറ്റവുംമികച്ച 20 വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക്മാത്രമേപ്രവേശനംലഭിക്കൂ, പ്രോഗ്രാമിന്റെഉയര്‍ന്നനിലവാരംനിലനിര്‍ത്തിക്കൊണ്ട്കര്‍ശനമായപ്രവേശനപ്രക്രിയഉറപ്പാക്കുന്നു. മെക്കാനിക്കല്‍, ഇലക്ട്രിക്കല്‍, സിസ്റ്റംമൊഡ്യൂളുകള്‍, വ്യവസായവുമായിബന്ധപ്പെട്ടപ്ലാന്റ്‌സന്ദര്‍ശനങ്ങള്‍, ഇലക്ട്രിക്വെഹിക്കിള്‍ (EV) മൊഡ്യൂളിന്റെസമീപകാലആമുഖംഎന്നിവADAMകോഴ്‌സിന്റെപാഠ്യപദ്ധതിയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്നു. ഈ മുന്നോട്ടുള്ളചിന്താസമീപനംമൊബിലിറ്റിയുടെഭാവിയെക്കുറിച്ചുള്ളകാഴ്ചപ്പാടുമായിയോജിക്കുകയുംവികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നഓട്ടോമോട്ടീവ്‌ലാന്‍ഡ്‌സ്‌കേപ്പിന്റെവെല്ലുവിളികള്‍ക്കായിവിദ്യാര്‍ത്ഥികളെതയ്യാറാക്കുകയുംചെയ്യുന്നു.2006ല്‍ അവതരിപ്പിച്ചADAMകോഴ്‌സ്‌കഴിവുകളുംനൈപുണ്യവുംവളര്‍ത്തുന്നതില്‍ ശ്രദ്ധകേന്ദ്രീകരിക്കുന്നമെഴ്‌സിഡസ്‌ബെന്‍സിന്റെഒരുസംരംഭമാണ്. തിരുവനന്തപുരം, ബാംഗ്ലൂര്‍, ഔറംഗബാദ്, പൂനെ, ഗാസിയാബാദ്, ന്യൂഡല്‍ഹി, ഗ്രേറ്റര്‍ നോയിഡഎന്നിവിടങ്ങളിലെഎട്ട്‌സാങ്കേതികസ്ഥാപനങ്ങളില്‍ ഇത്വിജയകരമായിപ്രവര്‍ത്തിച്ചു. ADAMകോഴ്‌സിന്റെആരംഭംമുതല്‍ 200 ലധികംവിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക്പ്രയോജനംലഭിക്കുകയുംഓട്ടോമോട്ടീവ്വ്യവസായത്തില്‍ ഇന്ത്യയിലുംവിദേശത്തുംപ്രധാനസ്ഥാനങ്ങളില്‍ നിയമിക്കപ്പെടുകയുംചെയ്തു.

• മെഴ്‌സിഡസ്‌ബെന്‍സ്ഗവണ്‍മെന്റ്എഞ്ചിനീയറിംഗ്‌കോളേജ്ബാര്‍ട്ടണ്‍ ഹില്‍- അഡ്വാന്‍സ്ഡ്ഡിപ്ലോമ ഇന്‍ ഓട്ടോമോട്ടീവ്‌മെക്കാട്രോണിക്‌സ് (GECBH-ADAM) കോഴ്‌സിന്റെഒരുദശാബ്ദംആഘോഷിക്കുന്നു.
• ADAMകോഴ്‌സ് 13 ബാച്ചുകളിലായി 215 വിദ്യാര്‍ത്ഥികളെവിജയകരമായിപൂര്‍ത്തിയാക്കി
• മെഴ്സിഡസ്-ബെന്‍സ്GECBH-ന് രണ്ട് EV മോട്ടോറുകള്‍ സംഭാവന ചെയ്യും, ഇത് EV മോട്ടോഴ്സ് ഡ്രൈവ്ട്രെയിനിനെ കുറിച്ചും ഓരോഘടകത്തിന്റെയുംപ്രവര്‍ത്തന തത്വങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ധാരണ വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.
• കൂടാതെ, പുതിയസാങ്കേതികവിദ്യയുംപ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുംഉപയോഗിച്ച്വിദ്യാര്‍ത്ഥികളെസജ്ജമാക്കുന്നതിന്കമ്പനിGECBH-ന്ഒരുഓട്ടോമാറ്റിക്ട്രാന്‍സ്മിഷന്‍സംഭാവനചെയ്യും.
• ബാച്ച്‌സ്‌ട്രെങ്ത്: ഒരു പ്രവേശന പരീക്ഷയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ഓരോ വര്‍ഷവും40വിദ്യാര്‍ത്ഥികളെകോഴ്സിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു, മെക്കാനിക്കല്‍, ഇലക്ട്രിക്കല്‍, അനുബന്ധ ബ്രാഞ്ചുകളില്‍ എന്‍ജിനീയറിങ്ങില്‍ ഡിപ്ലോമ/ഡിഗ്രിയാണ് കോഴ്സിനുള്ള യോഗ്യത
• കോഴ്സ്‌കാലാവധി: 4മൊഡ്യൂളുകളുള്ള1വര്‍ഷത്തെകോഴ്സ്‌ദൈര്‍ഘ്യം – മെക്കാനിക്കല്‍, ഇലക്ട്രോണിക്സ്, വെഹിക്കിള്‍ സിസ്റ്റംസ്, EV
• മിക്കആധുനികഅഗ്രഗേറ്റുകളും (എഞ്ചിനുകള്‍, ഓട്ടോമാറ്റിക്ട്രാന്‍സ്മിഷനുകള്‍), ടൂളുകളുംനിരവധിഘടകങ്ങളുംപരിശീലനആവശ്യങ്ങള്‍ക്കായിമെഴ്‌സിഡസ്‌ബെന്‍സ്ഇന്ത്യനല്‍കുന്നു
• ADAM കോഴ്‌സ്വഴിഒരുപ്രത്യേക EV മൊഡ്യൂളും EV നൈപുണ്യവികസനകോഴ്‌സുംഅവതരിപ്പിച്ചആദ്യത്തെ OEM-ആണ്മെഴ്‌സിഡസ്‌ബെന്‍സ്
• EV മോട്ടോര്‍ ഡ്രൈവ്‌ട്രെയിന്‍, ഓരോഘടകത്തിന്റെയുംപ്രവര്‍ത്തനതത്വങ്ങള്‍ എന്നിവയെക്കുറിച്ച്മനസ്സിലാക്കുന്നതിന്മെഴ്‌സിഡസ്‌ബെന്‍സ്രണ്ട് EV മോട്ടോറുകള്‍ GECBH-ന്‌സംഭാവനചെയ്യും
•മെഴ്‌സിഡസ്‌ബെന്‌സ്ഇന്സ്റ്റിറ്റിയൂട്ടിന്ഒരുഓട്ടോമാറ്റിക്ട്രാന്‌സ്മിഷന്‌സംഭാവനചെയ്യും.
• GECBH-ADAM കോഴ്‌സ്വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ ഇന്ത്യയിലുംവിദേശത്തുംഓട്ടോമോട്ടീവ്വ്യവസായത്തില്‍ വിജയകരമായകരിയര്‍ സൃഷ്ടിച്ചു

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.