കാണാനില്ല യുവാവിനെ ഈ അടുത്ത് ദിവസം മുതൽ തിരുവനന്തപുരം കല്ലാട്ടുമുക്കിൽ താമസം മുഹമ്മദ് ഷിജാസ് കാണാനില്ല

0

കാണാനില്ല യുവാവിനെ ഈ അടുത്ത് ദിവസം മുതൽ തിരുവനന്തപുരം കല്ലാട്ടുമുക്കിൽ താമസം ഹാഷിം സാഹിബിന്റെ മകനായ മുഹമ്മദ് ഷിജാസ് പാരഡൈസ് ഹോട്ടലിന്റെ ഉടമയാണ് ഹാഷിം യാതൊരുവിധ കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങളോ ഏതൊന്നുമില്ല ആരുടെയെങ്കിലും അറിവിൽ പെടുകയാണെങ്കിൽ കാണുകയാണെങ്കിൽ അടുത്ത പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലോ ഈ നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു പിതാവും ബന്ധുമിത്രാദികളും

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.