നാളെ ( 15 – 8 – 22 )4-30 pm ന് തിരുവനന്തപുരം ഹോട്ടൽ ഹൈലാന്റ് പാർക്കിൽ നടക്കുന്ന തണൽ – കന്യാ ഗ്രൂപ്പ് പ്രോജക്റ്റിന്റെ ഉത്ഘാടനം കർമ്മം നടക്കുന്നു

0

സ്നേഹം നിറഞ്ഞ ഐ സി ഐ പ്രസിഡന്റ് സെക്രട്ടറി മറ്റു ഭാരവാഹികൾ മെമ്പറന്മാർ …. അസ്സലാമു അലൈക്കും …..
നാളെ ( 15 – 8 – 22 )4-30 pm ന് തിരുവനന്തപുരം ഹോട്ടൽ ഹൈലാന്റ് പാർക്കിൽ നടക്കുന്ന തണൽ – കന്യാ ഗ്രൂപ്പ് പ്രോജക്റ്റിന്റെ ഉത്ഘാടനം കർമ്മം നടക്കുന്നു എന്ന വിവരം സന്തോഷ പൂർവ്വം അറിയിക്കുകയാണ് …

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.