തൊഴിലില്ലായ്മക്ക് പരിഹാരം,പ്രേം നസീർ സുഹൃത് സമിതി കേന്ദ്ര സർക്കാർ സ്ഥാപനമായ നെഹ്റു യുവകേന് ദ്രവുമായി അഫിലിയേഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്

0

പ്രേം നസീർ സുഹൃത് സമിതി കേന്ദ്ര സർക്കാർ സ്ഥാപനമായ നെഹ്റു യുവകേന് ദ്രവുമായി അഫിലിയേഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു നല്ല അവസരമാണ്. തൊഴിലില്ലായ്മക്ക് പരിഹാരം. ഈ അവസരം നഷ്ടപ്പെടു ത്തരുത്. സെമിനാറിൽ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ പങ്കെടുക്കുക. തൊഴിലവസരം ലഭ്യമാക്കുക.

  • തെക്കൻസ്റ്റാർ ബാദുഷ, സെക്രട്ടറി
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.