ജനാബ് എം റഷീദ് അന്തരിച്ചു

0

ജനാബ് എം റഷീദ് അന്തരിച്ചു ഇദ്ദേഹം ഇദ്ദേഹം തലസ്ഥാന നഗരിയിലെ സജീർ ഫുട് വെയർ സഫയർ ഫുട് വെയർ എന്നിവയുടെ എന്നിവയുടെ ഉടമയും സാമൂഹ്യക്ഷേമ പ്രവർത്തകരും ഡോക്ടർ ആബ്ദീന്റ സഹോദരനുംമാണ് കബർ അടക്കം നാളെ പൂന്തുറ പുത്തെൻ പള്ളിയിൽ നടക്കും അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി പാർത്തിക്കുക

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.