20-01-2020 പ്രഭാത ചിന്തകൾ

0

പ്രതിസന്ധികളും ആധിയും

🔅 പ്രതിസന്ധികൾ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗം തന്നെയാണ്‌.ഇവിടെ പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക്‌ നിയന്ത്രണാധീതമായ ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ച്‌ നാം വ്യാകുലപ്പെട്ടിട്ട്‌ ഒരു കാര്യവും ഇല്ല. കാരണം അതിന്റെ നിയന്ത്രണം നമ്മുടെ പക്കൽ അല്ല. ഇനി നിയന്ത്രണാധീനമായ കാര്യം ആണെന്ന് വച്ചാൽ , അവിടെ നമുക്ക്‌ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ ശരിയായ ട്രാക്കിലേക്ക്‌ പിടിച്ച്‌ വിടാൻ സാധിക്കുന്നത്‌ കൊണ്ട്‌ അവിടെയും നാം ആധി പിടിക്കേണ്ട കാര്യം വരുന്നില്ല.

🔅 പ്രതിസന്ധികളുടെ ആഴത്തേക്കാൾ അവയോടുള്ള സമീപനത്തിലെ അപാകതയാണ്‌ സാഹചര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ വഷളാക്കുന്നത്‌.

🔅 നിയന്ത്രിക്കാൻ ആകാത്ത സാഹചര്യങ്ങളെക്കാൾ അപകടകരം നിയന്ത്രിക്കാൻ ആകാത്ത മനസ്സാണ്‌. നിസ്സഹായനാണ്‌ എന്ന് ഉറപ്പുള്ളപ്പോൾ സംയമനത്തോടെ ഇരിക്കുന്നതാണ്‌ ഉചിതം . എന്നാൽ സാമാന്യ ബുദ്ധി കൊണ്ടൊ സാഹസികത കൊണ്ടൊ വരുതിയിൽ ആക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെങ്കിൽ അതിനായി മുന്നിട്ടിറങ്ങാനുള്ള സന്നദ്ധതയും വേണം.

🔅 ഒന്ന് ശാന്തമായാൽ പരിഹാരമാകുന്ന പല പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ട്‌. ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ പ്രതിവിധി കണ്ടെത്താവുന്ന വെല്ലുവിളികളുമുണ്ട്‌. ഓരോന്നിനും അത്‌ അർഹിക്കുന്ന പ്രാധാന്യം മാത്രം നൽകുന്നതാണ്‌ മനസ്സിന്റെ പക്വത.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.