ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ ഒപ്പം പ്രവാസി ബന്ധു ഡോ: എസ്.അഹമ്മദ്

0

കേരളത്തിന്റെ പ്രിയംകരനായ ഗവർണ്ണർ എനിക്ക് എന്നും ബഹുമാന്യനായ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാന് ആശംസകൾ!
കോവിഡ് – 19 എന്ന മഹാമാരിയെ തോൽപ്പിക്കുന്ന കേരള ജനതക്ക് ഒരു കൈതാങ്ങ്. 15 ലക്ഷം രൂപ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഫണ്ടിലേക്ക്.പ്രഥമ ഗഡു 3 ലക്ഷം നൽകി.
സുമനസിന് നന്ദി.റംസാൻ മാസത്തിന്റെ എല്ലാ ബറൂക്കത്തും താങ്കൾക്ക് അല്ലാഹു നൽകട്ടെ! ആ മീൻ

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.