മാർച്ച്‌ -22 ലോക ജലദിനം

0

 

എല്ലാ വർഷവും മാർച്ച് 22 നാണ് ലോക ജലദിനം ആയി ആചരിക്കുന്നത്. ജലം ഓരോ തുള്ളിയും സൂക്ഷിച്ച് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത ലോകജനതയെ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ജലദിനാചരണത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം.. ലോക ജലദിനമെന്ന നിർദ്ദേശം ആദ്യമായി ഉയർന്നുവന്നത് 1992-ൽ ബ്രസീലിലെ റിയോവിൽ ചേർന്ന യു.എൻ. കോൺഫറൻസ് ഓൺ എൻവയൺമെന്റ് ആൻഡ് ഡവലപ്‌മെന്റിലാണ് (UNCED). ഇതേ തുടർന്ന് യു.എൻ. ജനറൽ അസംബ്ലി 1993 മാർച്ച് 22 മുതൽ ഈ ദിനം ലോക ജലദിനമായി ആചരിക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചു..

71 % – Н2O
ലോക ജലദിനാചരണ ഹേതു
അടുത്ത മഹായുദ്ധം നടക്കാൻ പോകുന്നത് കുടിവെള്ളത്തിന് വേണ്ടിയായിരിക്കും എന്നൊരു പറച്ചിലുണ്ട്. കുടിവെള്ളത്തിന് സ്വർണത്തേക്കാൾ വിലവരുന്ന കാലത്തേക്ക് ലോകം മാറികൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ജനസംഖ്യ വർദ്ധിക്കുകയും ഭൂമിയിൽ ജലം കുറയുകയും ചെയ്യുന്ന സ്ഥിതി വരാൻ പോകുന്നു. ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങൾ കടുത്ത ജലക്ഷാമം അനുഭവപ്പെടുന്ന രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടികയിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു. കുടിവെള്ള സ്രോതസ്സുകളെല്ലാം ദിനം പ്രതി മലിനമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മഹാനദികൾ ഇന്ന് മാലിന്യക്കൂമ്പാരങ്ങളാണ്. കിണറുകളും കുളങ്ങളും രാസവസ്തുക്കളാലും ഖരമാലിന്യങ്ങളാലും അന്യമായി മാറുന്നു. ലോക ജലദിനത്തിൽ ഓർമ്മിക്കപ്പെടേണ്ട വസ്തുതകൾ ഇവയെല്ലാമാണ്.

*ലോക ജലദിനാചരണ വിഷയം*

1994 – Caring for our Water Resources is Everybody’s Business
1995 – Women and Water

1996 – Water for Thirsty Cities

1997 – The World’s Water: Is there enough?

1998 – Groundwater – The Invisible Resource

1999 – Everyone Lives Downstream

2000 – Water for the 21st century (21-ാം നൂറ്റാണ്ടിനു വേണ്ടി ജലം)

2001 – Water for Health (ആരോഗ്യത്തിനു വേണ്ടി ജലം)

2002 – Water for Development (വികസനത്തിനു വേണ്ടി ജലം)

2003 – Water for Future (ഭാവിയ്കു വേണ്ടി ജലം)

2004 -Water and Disasters (ജലവും ദുരന്തങ്ങളും)

2005 – Water for Life

2005–2015 (ജീവിതത്തിനുള്ള വേണ്ട ജലം 2005-2015)

2006 -Water and Culture (ജലവും സംസ്കാരവും)

2007 -Coping With Water Scarcity

2008 – Sanitation (ശുചിത്വം)

2009 -Trans Waters

2010 – Clean Water for a Healthy World

2011 – Water for Cities: Responding to the urban Challenge

2012 – Water and Food Security: The World is Thirsty Because We are Hungry

2013 -Water Cooperation (ജല സഹകരണം)

2014- Water and Energy (ജലവും ഊർജ്ജവും)

2015 – Water and Sustainable Development (ജലവും സുസ്ഥിര വികസനവും)

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.